ELSA Copenhagens vedtægter

ELSA Copenhagens vedtægter er senest vedtaget på generalforsamlingen den 14. juni 2016. Du kan downloade vedtægterne her.

 

Vedtægter European Law Students’ Association Copenhagen

 

KAPITEL 1 – NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association Copenhagen – herefter benævnt ELSA CPH. Der kan også anvendes forkortelsen ELSA Copenhagen.

Stk 2. Foreningens hjemsted er København, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Fiolstræde 10, 3. th., 1171 København K.

§ 2. ELSA CPH er uafhængig af såvel politiske som økonomiske interesser, og har til formål at fremme, etablere og udvikle gensidig forståelse, fagligt samarbejde og personlige kontakter mellem jurastuderende og yngre juridiske kandidater fra Københavns Universitet og andre europæiske universiteter.

Stk. 2. Formålet opnås gennem medlemskab i ELSA Denmark og samarbejde med de øvrige ELSA-grupper i netværket, herunder ved deltagelse i de internationale ELSA-programmer Student Trainee Exchange Programme (STEP), Seminars & Conferences (S&C) og Academic Activities (AA).

Stk. 3. Med respekt for ovenstående formål skal ELSA CPH ledes af følgende udsagn:

Vision: En retfærdig verden hvor der er respekt for menneskelig værdighed og kulturel mangfoldighed.

Formål: At bidrage til juridisk uddannelse, fremme gensidig forståelse og socialt ansvar hos jurastuderende og yngre juridiske kandidater.

Midler: At tilvejebringe muligheder for jurastuderende og yngre juridiske kandidater for at lære om andre kulturer og retssystemer i et forum af kritisk dialog og videnskabeligt samarbejde, at hjælpe jurastuderende og yngre juridiske kandidater til at blive internationalt orienterede og professionelt uddannede, samt at hjælpe jurastuderende og yngre juridiske kandidater til at handle til gavn for samfundet.

 

KAPITEL 2 – VEDTÆGTER

§ 3. Foreningens vedtægter skal forefindes på sproget dansk. Vedtægterne skal søges opretholdt på engelsk.

Stk. 2. I tilfælde af uoverensstemmelse vil foreningens danske vedtægter være gældende.

Stk. 3. De engelske vedtægter skal ikke godkendes af generalforsamlingen.

 

KAPITEL 3 – MEDLEMSKREDSEN

§ 4. Som medlem kan optages fysiske personer, der henhører under mindst én af følgende kategorier:

1) Almindelige medlemmer: Som almindelige medlemmer kan optages studerende fra de juridiske uddannelser fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

2) Nyuddannede kandidater: Færdiguddannede personer med kandidatgrad fra de nr. 1 nævnte uddannelser kan optages som medlemmer indtil 3 år efter færdiggørelse af kandidatgraden. Efter denne 3 årige periode ekskluderes medlemmet med mulighed for senere at opnå status som medlem efter nr. 3 og/eller nr. 4.

3) Æresmedlemmer: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Som æresmedlemmer udpeges enkeltpersoner, primært personer der gennem en længere periode har ydet en aktiv indsats for at fremme foreningens formål, forbedre foreningens arbejdsvilkår eller almene anseelse.

4) Støttemedlemmer: Som støttemedlemmer kan der primært optages, advokater, advokatfirmaer, andre private virksomheder og offentlige myndigheder med væsentlig interesse indenfor det juridiske og internationale arbejde.

§ 5. En person kan udelukkende ekskluderes, hvis denne har handlet i strid med foreningens interesser eller på anden måde skadet foreningen.

Stk. 2. Et bestyrelses- eller almindeligt medlem kan ved bestyrelsesmøde ekskluderes af bestyrelsen ved mindst 2/3 stemmer afgivet af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 Ved beslutning om eksklusion af et bestyrelsesmedlem kan bestyrelsesmedlemmet forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages stilling til bestyrelsesmedlemmets plads i bestyrelsen. Eksklusion kan kun ske ved mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. En sådan indsigelse har ikke opsættende virkning på eksklusionen.

§ 6. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte medlemmer gælder for hele medlemmets studieperiode på de i bestemmelsen nævnte uddannelser eller indtil medlemmet udmelder sig eller ekskluderes efter reglerne i § 5.

Stk. 2. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 3, nævnte medlemmer er livsvarige, medmindre medlemsskabet annulleres på en generalforsamling.

Stk. 3. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 4, nævnte medlemmer er fastsat ved individuel aftale med det pågældende medlem. Medlemskabet kan forlænges uendeligt, men ikke fastsættes som tidsubegrænset.

§ 7. Medlemsskabet er betinget af et engangskontingent fastsat i stk. 2, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Medlemskontingentet udgør DKK 150.

Stk. 3. Ved tilmelding efter optagelse på en kandidatuddannelse udgør medlemskontingentet DKK 50.

Stk. 4. Udvekslingsstuderende er undtaget herfor.

 

KAPITEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Ordinær generalforsamling afholdes i København i løbet af april, maj eller juni.

§ 9. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Indkaldelsen sker via e-mail til medlemmer, på ELSA Copenhagens Facebook-side samt opslag på Københavns Universitet.

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden samt angivelse af bestyrelsens egne forslag og fremsatte forslag, som måtte være bestyrelsen i hænde ved indkaldelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlings afholdelse. Fremsatte forslag slås op på foreningens Facebook side.

Stk. 5. Medlemmer kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Fremsatte forslag skal sendes pr. e-mail til secgen@elsa-cph.dk. Bestyrelsen kan altid fremsætte ændringsforslag inden for samme emne.

§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde, men er ikke begrænset til følgende punkter:

  1. Valg af dirigent, referent og 2 stemmetællere.
  2. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.
  3. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
  4. Valg af President.
  5. Valg af 6-10 bestyrelsesmedlemmer.
  6. Valg af 2 revisorer.
  7. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent for studerende, nyuddannede juridiske kandidater.
  8. Indkomne forslag.
  9. Eventuelt.

 

KAPITEL 5 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelsen af kravet.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

 

KAPITEL 6 – AFSTEMNINGS- OG VALGPROCEDURE

§ 12. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål i forhold til foreningens vedtægter. Der føres referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og President.

§ 13. Alle medlemmer af ELSA Copenhagen har stemmeret til foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

§ 14. Al afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning.

Stk. 2. Ethvert medlem kan dog kræve skriftlig afstemning.

Stk. 3. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4. Ved personvalg afholdes der altid skriftlig afstemning.

§ 15. Et forslag anses for vedtaget, når et simpelt flertal af de afgivne stemmer støtter forslaget, medmindre andet er bestemt i foreningens vedtægter.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Stk. 3. Blanke stemmer tæller ikke med i antallet af afgivne stemmer.

§ 16. Ved valg af President vælges den kandidat, der opnår et flertal på mere end halvdelen af de stemmeberettigede fremmødte.

Stk. 2. Hvis ingen af kandidaterne ved det første valg opnår et flertal på mere end halvdelen blandt de stemmeberettigede fremmødte, afholdes der en anden valgrunde blandt de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer.

Stk. 3. Såfremt ingen af de 2 kandidater ved anden valgrunde opnår et flertal på mere end halvdelen blandt de stemmeberettiget fremmødte, skal en tredje valgrunde afholdes hvori blanke stemmer ikke tæller med i antallet af afgivne stemmer. Kandidaten, som herefter opnår flertal, anses for valgt.

Stk. 4. Hvis der inden anden valgrunde kun er 1 kandidat opstillet kan nye kandidater opstille.

§ 17. Ved valg til de øvrige bestyrelsesposter træffer generalforsamlingen forinden beslutning, om bestyrelsen skal bestå af 1-3 medlemmer udover de fastsatte poster: Secretary General, Treasurer, Vice President of Marketing, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars and Conferences, Vice President of Mentor Coordination og Vice President of Student Trainee Exchange Programme.

Stk. 2. Beslutningen skal træffes på baggrund af en indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 3. Hver stemmeberettiget medlem har 1 stemme pr. post. Fremgangsmåden er som iht. § 16.

§ 18. Ved valg til revisor anses de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme pr. revisorpost.

 

KAPITEL 6 – BESTYRELSEN

§ 19. Bestyrelsen består af en President samt 7-10 medlemmer, som vælges på den ordinære generalforsamling for 1 bestyrelsesår ad gangen.

Stk. 2. Er en bestyrelsespost ubesat kan denne besættes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

§ 20. Bestyrelsesåret løber fra 1. august i indeværende år til 31. juli i efterfølgende år.

§ 21. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen.

Stk. 2. Bestyrelsesmedlemmerne varetager ligeledes den daglige ledelse af foreningen.

§ 22. Der er transition mellem den ordinære generalforsamling og 1. august i indeværende år.

Stk. 2. Ved transition forstås en periode, hvor hvert medlem af den nuværende bestyrelse introducerer og overdrager viden/erfaringer til det nye bestyrelsesmedlem, som overtager vedkommendes post.

Stk. 3. Det nuværende bestyrelsesmedlem er ansvarlig for sin post indtil valgperiodens afslutning.

§ 23. Bestyrelsen konstituerer sig med Secretary General, Treasurer, Vice President of Marketing, Vice President of Academic Activities, Vice President of Seminars and Conferences, Vice President of Mentor Coordination og Vice President of Student Trainee Exchange Programme og 1-3 øvrige poster, som den finder det hensigtsmæssigt at oprette.

Stk. 2. En ubesat bestyrelsespost kan varetages af en Deputy, der vælges på bestyrelsesmøde af bestyrelsen, indtil denne kan vælges ind som bestyrelsesmedlem på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling.

Stk. 3. Bliver President-posten ledig, overtager Secretary General denne post.

Stk. 4. President og Secretary General kan ikke agere som Treasurer. Treasurer kan ikke påtage sig andre bestyrelsesposter.

§ 24. Bestyrelsen kan udnævne Directors.

Stk. 2. Udnævnelse sker på baggrund af ansøgning.

Stk. 3. Stillingen som Director skal opslås offentligt med et passende varsel inden en nærmere angiven ansøgningsfrist.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremsætte forslag om godkendelse af den udnævnte Director ved bestyrelsesmøde.

Stk. 5. Udnævnelsen gælder for igangværende bestyrelsesår.

§ 25. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Indtil bestyrelsen har fastsat sin forretningsorden, er den forrige forretningsorden gældende.

§ 26. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er Presidents stemme afgørende.

 

KAPITEL 7 – TEGNING OG HÆFTELSE

§ 27. Tegningsberettiget for foreningen er President i forening med et bestyrelsesmedlem eller

Treasurer i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 28. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 29. Foreningen kan ikke optage lån.

 

KAPITEL 8 – REGNSKAB OG REVISION

§ 30. Foreningens regnskabsår løber fra 1. august i indeværende år til 31. juli i efterfølgende år.

Stk. 2. Regnskabet for bestyrelsesåret 2015/2016 vil dog løbe fra den 1. september 2015 til den 31. juli 2016.

§ 31. Regnskabet for foregående bestyrelsesår revideres i indeværende bestyrelesår af de to revisorer, der er valgt på foregående generelforsamling.

Stk. 2. Forrige bestyrelsesårs regnskab skal være bestyrelsen i hænde senest 1. april i indeværende bestyrelsesår.

Stk. 3. Regnskabet revideres i perioden fra den 1. april frem til afholdelsen af generalforsamlingen.

 

KAPITEL 9 – OPLØSNING

§ 32. Forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles, såfremt bestyrelsen fremætter forslag herom.

Stk. 2. For at et forslag om opløsningen skal kunne anses for vedtaget, skal det have været behandlet på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der sammenlagt skal repræsentere 2/3 af foreningens medlemmer, støtter forslaget.

Stk. 3. Såfremt foreningen ved sin opløsning er i besiddelse af en formue, skal denne tilfalde The European Law Students’ Association Denmark eller en tilsvarende dansk eller international organisation.

§ 33. Vedtægterne er sidst vedtaget ved generalforsamling af 14.06.2016.