Vedtægter

ELSA Copenhagen’s vedtægter

ELSA Copenhagen’s vedtægter er senest vedtaget på generalforsamlingen den 4. maj 2017.

Vedtægter for The European Law Students’ Association Copenhagen

 

KAPITEL 1 – NAVN, FORMÅL OG HJEMSTED

§ 1. Foreningens navn er The European Law Students’ Association Copenhagen – herefter benævnt ELSA CPH. Der kan også anvendes forkortelsen ELSA Copenhagen.

Stk 2. Foreningens hjemsted er Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet, Karen Blixens Plads 16, 2300 København S.

§ 2. ELSA CPH er uafhængig af såvel politiske som økonomiske interesser, og har til formål at fremme, etablere og udvikle gensidig forståelse, fagligt samarbejde og personlige kontakter mellem jurastuderende og yngre juridiske kandidater fra Københavns Universitet og andre europæiske universiteter.

Stk. 2. Formålet opnås gennem medlemskab i ELSA Denmark og samarbejde med de øvrige ELSA-grupper i netværket, herunder ved deltagelse i de internationale ELSA-programmer Student Trainee Exchange Programme (STEP), Seminars & Conferences (S&C) og Academic Activities (AA).

Stk. 3. Med respekt for ovenstående formål skal ELSA CPH ledes af følgende udsagn:

Vision: En retfærdig verden, hvor der er respekt for menneskelig værdighed og kulturel mangfoldighed.

Formål: At bidrage til juridisk uddannelse, fremme gensidig forståelse og socialt ansvar hos jurastuderende og yngre juridiske kandidater.

Midler: At tilvejebringe muligheder for jurastuderende og yngre juridiske kandidater for at lære om andre kulturer og retssystemer i et forum af kritisk dialog og videnskabeligt samarbejde, at hjælpe jurastuderende og yngre juridiske kandidater til at blive internationalt orienterede og professionelt uddannede, samt at hjælpe jurastuderende og yngre juridiske kandidater til at handle til gavn for samfundet.

KAPITEL 2 – VEDTÆGTER

§ 3. Foreningens vedtægter skal forefindes på sproget dansk. Vedtægterne skal søges opretholdt på engelsk.

Stk. 2. I tilfælde af uoverensstemmelse vil foreningens danske vedtægter være gældende.

Stk. 3. De engelske vedtægter skal ikke godkendes af generalforsamlingen.

KAPITEL 3 – MEDLEMSKREDSEN

§ 4. Som medlem kan optages fysiske personer, der henhører under mindst én af følgende kategorier:

1) Almindelige medlemmer: Som almindelige medlemmer kan optages studerende fra de juridiske uddannelser fra Københavns Universitet og Copenhagen Business School.

2) Nyuddannede kandidater: Færdiguddannede personer med kandidatgrad fra de nr. 1 nævnte uddannelser kan optages som medlemmer indtil 3 år efter færdiggørelse af kandidatgraden. Efter denne 3 årige periode ekskluderes medlemmet med mulighed for senere at opnå status som medlem efter nr. 3 og/eller nr. 4.

3) Æresmedlemmer: Generalforsamlingen kan efter indstilling fra bestyrelsen udnævne æresmedlemmer. Som æresmedlemmer udpeges enkeltpersoner, primært personer, der gennem en længere periode har ydet en aktiv indsats for at fremme foreningens formål, forbedre foreningens arbejdsvilkår eller almene anseelse.

4) Støttemedlemmer: Som støttemedlemmer kan der primært optages, advokater, advokatfirmaer, andre private virksomheder og offentlige myndigheder med væsentlig interesse indenfor det juridiske og internationale arbejde.

§ 5. Medlemmer kan ekskluderes fra foreningen, hvis de har handlet i strid med foreningens interesser eller på anden måde har skadet foreningen

Stk. 2. Et medlem kan ved bestyrelsesmøde ekskluderes af bestyrelsen ved mindst 2/3 stemmer afgivet af den samlede bestyrelse.

Stk. 3 Ved beslutning om eksklusion af et bestyrelsesmedlem kan bestyrelsesmedlemmet forlange afholdelse af ekstraordinær generalforsamling, hvor der skal tages stilling til bestyrelsesmedlemmets plads i bestyrelsen. Eksklusion kan kun ske ved mindst 2/3 flertal af de afgivne stemmer. En sådan indsigelse har ikke opsættende virkning på eksklusionen.

§ 6. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 1, nævnte medlemmer gælder for hele medlemmets studieperiode på de i bestemmelsen nævnte uddannelser, eller indtil medlemmet udmelder sig eller ekskluderes efter reglerne i § 5.

Stk. 2. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 3, nævnte medlemmer er livsvarige, medmindre medlemsskabet annulleres på en generalforsamling.

Stk. 3. Medlemskab for de i § 4, stk. 1, nr. 4, nævnte medlemmer er fastsat ved individuel aftale med det pågældende medlem. Medlemskabet kan forlænges uendeligt, men ikke fastsættes som tidsubegrænset.

§ 7. Medlemsskabet efter § 4, stk. 1, nr. 1 er betinget af et engangskontingent fastsat i stk. 2, jf. dog stk. 3-4.

Stk. 2. Medlemskontingentet udgør DKK 150.

Stk. 3. Ved tilmelding efter optagelse på en kandidatuddannelse udgør medlemskontingentet DKK 50.

Stk. 4. Udvekslingsstuderende er undtaget herfor.

KAPITEL 4 – GENERALFORSAMLINGEN

§ 8. Generalforsamlingen er foreningens øverste beslutningsorgan. Ordinær generalforsamling afholdes 1 gang årligt. Ordinær generalforsamling afholdes i København i løbet af april, maj eller juni.

§ 9. Indkaldelse til generalforsamlingen skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før generalforsamlingen.

Stk. 2. Indkaldelsen sker via e-mail til medlemmer, på ELSA Copenhagen’s hjemmeside og Facebook-side samt opslag på Københavns Universitet.

Stk. 3. Indkaldelsen skal indeholde tid, sted og dagsorden samt angivelse af bestyrelsens egne forslag og fremsatte forslag, som måtte være bestyrelsen i hænde ved indkaldelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlings afholdelse. Fremsatte forslag slås op på foreningens hjemmeside.

Stk. 5. Medlemmer kan fremsætte forslag indtil 7 dage før generalforsamlingens afholdelse. Fremsatte forslag skal sendes pr. e-mail til secgen@elsa-cph.dk. Bestyrelsen kan altid fremsætte ændringsforslag inden for samme emne.

§ 10. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal indeholde, men er ikke begrænset til følgende punkter:

 1. Valg af dirigent, referent og to stemmetællere.
 2. Godkendelse af dagsorden.
 3. Forelæggelse og godkendelse af bestyrelsens årsberetning.
 4. Forelæggelse og godkendelse af det reviderede årsregnskab.
 5. Fastsættelse af det maksimale medlemskontingent.
 6. Indkomne forslag.
 7. Valg af President.
 8. Valg af Secretary General.
 9. Valg af Treasurer.
 10. Valg af en Vice President for Marketing, to Vice Presidents for Academic Activities, to Vice Presidents for Seminars & Conferences, to Vice Presidents for Student Trainee Exchange Programme og en Vice President for Mentor Coordination.
 11. Valg af to revisorer.
 12. Eventuelt.

 

KAPITEL 5 – EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING

§ 11. Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 1/4 af medlemmerne kræver det med angivelse af dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen afholde ekstraordinær generalforsamling senest 4 uger efter modtagelsen af kravet.

Stk. 2. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal foretages tidligst 4 uger og senest 2 uger før den ekstraordinære generalforsamling.

KAPITEL 6 – AFSTEMNINGS- OG VALGPROCEDURE

§ 12. Dirigenten leder forhandlingerne på generalforsamlingen og afgør alle procedurespørgsmål i forhold til foreningens vedtægter. Der føres referat over det på generalforsamlingen passerede. Referatet underskrives af dirigenten og President.

§ 13. Kun de i § 4, nr. 1 og 2, nævnte medlemmer har taleret og stemmeret til foreningens ordinære og ekstraordinære generalforsamling.

§ 14. Al afstemning på generalforsamlingen foregår ved håndsoprækning.

Stk. 2. Ethvert medlem har én stemme. Ved personvalg har hvert medlem én stemme pr. bestyrelsespost.

Stk. 3 Ethvert medlem kan dog kræve skriftlig afstemning.

Stk. 4. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 5. Ved personvalg afholdes der altid skriftlig afstemning.

§ 15. Et forslag anses for vedtaget, når et simpelt flertal af de afgivne stemmer støtter forslaget, medmindre andet er bestemt i foreningens vedtægter.

Stk. 2. Forslag til vedtægtsændringer kræver mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

§ 16. Ved valg til bestyrelsen anses den kandidat, der opnår et flertal blandt de fremmødte, for valgt.

Stk. 2. Hvis ingen af kandidaterne opnår flertal, afholdes en anden valgrunde blandt de to kandidater, der i første runde opnåede flest stemmer.

Stk. 3. Såfremt ingen af de to kandidater opnår flertal i anden valgrunde, afholdes en tredje valgrunde, hvori blanke stemmer ikke tæller med i antallet af afgivne stemmer.

Stk. 4. Hvis der inden anden valgrunde kun er opstillet en kandidat, kan nye kandidater opstille.

§ 17. Ved valg til revisor anses de 2 kandidater, der opnår flest stemmer, for valgt. Hvert stemmeberettiget medlem har én stemme pr. revisorpost.

KAPITEL 7 – BESTYRELSEN

§ 18. Bestyrelsen består af den President, Secretary General, Treasurer, samt de Vice President for Marketing, Vice President for Academic Activities, Vice President for Seminars & Conferences, Vice President for Student Trainee Exchange Programme og Vice President for Mentor Coordination, der er valgt på den ordinære generalforsamling.

Stk. 2. Er en bestyrelsespost ubesat kan bestyrelsen efter ansøgning udpege en Deputy, der refereres til ved titlen på den ledige post med fortegnelsen Deputy. Kandidater, der ikke har opnået valg til bestyrelsen, kan ikke udpeges som Deputy for samme bestyrelsesperiode.

Stk. 3. Udpegelsen af en Deputy skal godkendes på næstkommende ordinære eller ekstraordinære generalforsamling.

Stk. 4. En Deputy er ikke et medlem af ELSA Copenhagens bestyrelse, og har således ingen stemmeret på foreningens bestyrelsesmøder.

§ 19. Bestyrelsesåret løber fra 1. august i indeværende år til 31. juli i efterfølgende år.

§ 20. Bestyrelsen varetager den overordnede og strategiske ledelse af foreningen. Bestyrelsesmedlemmerne varetager ligeledes den daglige ledelse af foreningen.

§ 21. Næstformanden skal efter afholdelse af den ordinære generalforsamling, og inden 1. august i samme år, arrangere en Transition for den nuværende bestyrelse samt den ved den ordinære generalforsamling nyvalgte bestyrelse.

Stk. 2. Transition skal som minimum indeholde:

1) Et modul med deltagelse fra både den nuværende og den nyvalgte bestyrelse, hvori deltagerne får en generel indføring i ELSA Copenhagens aktiviteter og foreningens forhold til ELSA Denmark og ELSA International, samt en generel indføring i bestyrelsesarbejdet.
2) Moduler for hver bestyrelsespost med deltagelse fra de respektive bestyrelsesmedlemmer og deres efterfølger, hvor deltagerne får en områdespecifik indføring i hvert ansvarsområde.

§ 22. Secretary General er foreningens næstformand, og varetager Presidentens opgaver i dennes fravær.

Stk. 2. Bliver posten som President ledig, overtager Secretary General denne post. Bestyrelsen konstituerer herefter sig selv på ny. Bestyrelsen skal til hver en tid have en Secretary General og en Treasurer.

Stk. 3. Treasurer kan ikke samtidigt påtage sig andre bestyrelsesposter.

§ 23. Bestyrelsen kan udnævne Directors.

Stk. 2. Udnævnelse sker efter ansøgning.

Stk. 3. Stillingen som Director skal opslås offentligt med et passende varsel inden en nærmere angiven ansøgningsfrist.

Stk. 4. Bestyrelsens medlemmer kan til hver en tid fremsætte forslag om godkendelse af den udpegede Director på et bestyrelsesmøde. Godkendes Directoren ikke, annulleres udpegelsen.

Stk. 5. Udnævnelsen gælder for igangværende bestyrelsesår.

Stk. 6. Bestyrelsens medlemmer kan til hver en tid afskedige sine Directors.

§ 24. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2. Indtil bestyrelsen har fastsat sin forretningsorden, er den forrige forretningsorden gældende.

§ 25. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede.

Stk. 2. I tilfælde af stemmelighed er Presidents stemme afgørende.

 

KAPITEL 8 – TEGNING OG HÆFTELSE

§ 26. Tegningsberettiget for foreningen er President i forening med et bestyrelsesmedlem eller

Treasurer i forening med et bestyrelsesmedlem.

§ 27. For foreningens forpligtelser hæfter alene foreningens formue.

§ 28. Foreningen kan ikke optage lån.

KAPITEL 9 – REGNSKAB OG REVISION

§ 29. Foreningens regnskabsår løber fra 1. august i indeværende år til 31. juli i efterfølgende år.

§ 30. Regnskabet for foregående bestyrelsesår revideres i indeværende bestyrelesår af de to revisorer, der er valgt på foregående generelforsamling.

Stk. 2. Regnskabet skal være bestyrelsen i hænde senest 1. marts. Regnskabet skal være revisorerne i hænde senest ved indkaldelsen til ordinær generalforsamling.

KAPITEL 10 – OPLØSNING

§ 31. Forslag om opløsning af foreningen kan kun behandles, såfremt bestyrelsen fremætter forslag herom.

Stk. 2. For at et forslag om opløsningen skal kunne anses for vedtaget, skal det have været behandlet på en generalforsamling, hvor mindst 2/3 af de afgivne stemmer, der sammenlagt skal repræsentere 2/3 af foreningens medlemmer, støtter forslaget.

Stk. 3. Såfremt foreningen ved sin opløsning er i besiddelse af en formue, skal denne tilfalde The European Law Students’ Association Denmark eller en tilsvarende dansk eller international organisation.

 

KAPITEL 11– Ikrafttrædelse

§ 32. Vedtægtsændringer træder i kraft straks efter vedtagelse på generalforsamlingen.

§ 33. Vedtægterne er sidst vedtaget ved generalforsamling af 4.maj 2017.